Non woven fabric

WF3/O2AR5 S+PE 45gsm Non woven fabric PE coating PP+PE coating PASS EN13795-1:2019

WF3/O2AR5 S+PE 45gsm Non woven fabric PE coating PP+PE coating PASS EN13795-1:2019

WF3/O2AR5 45gsm Non woven fabric PE coating PP+PE coating PASS EN13795-1:2019 ...
WF1 / O9TO5 SS + PTFE ผ้าไม่ทอเคลือบด้วยเมมเบรนระบายอากาศ PTFE น้ำนมของผ้าป้องกันทางการแพทย์

WF1 / O9TO5 SS + PTFE ผ้าไม่ทอเคลือบด้วยเมมเบรนระบายอากาศ PTFE น้ำนมของผ้าป้องกันทางการแพทย์

ผ้าไม่ทอเคลือบด้วยเมมเบรนระบายอากาศ PTFE น้ำนมของชุดป้องกันทางการแพทย์ ...